COMPANY : 농업회사법인 더자람교육농장(주)  |  CEO : 조동순 

BUSINESS LICENCE : [152-87-00622] 

E-COMMERCE PERMIT : [제 2017-충북청주-0692호] 

ADDRESS : 충청북도 청주시 상당구 남일면 가산1길 16 더자람원예교육농장 

Tel : 043-284-3344  |  Fax : 043-250-2036  |  E-mail : jodosu@naver.com